O Białołęce

Sprawdź, czy Twoja nieruchomość została przekształcona
30 grudnia 2019
Od 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe zostało przekształcone w prawo własności tych gruntów**. Mieszkańcy, bez konieczności składania jakichkolwiek wniosków otrzymują zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności. W dokumencie jest informacja o wysokości opłaty przekształceniowej.

Warszawa ma największą liczbę użytkowników wieczystych gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi ze wszystkich miast w Polsce – ponad 447 tysięcy. W stolicy wydano już zaświadczenia odnośnie 43% nieruchomości, których prawo użytkowania wieczystego uległo przekształceniu w prawo własności na mocy ustawy. Teraz każdy zainteresowany mieszkaniec może sprawdzić czy dana nieruchomość już się przekształciła w specjalnie do tego przygotowanej przez Urząd Miasta wyszukiwarce na stronie: http://www.um.warszawa.pl/przeksztalcenia/

Zaświadczenia wydane przed 30 listopada 2019 r.

Osoby, które otrzymały zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przed dniem 30 listopada 2019 r., powinny zgłosić zamiar wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty do dnia 31 grudnia 2019 r. Tylko w tym wypadku naliczona opłata jednorazowa oraz udzielona bonifikata obejmować będą także rok 2019 bez obowiązku wniesienia opłaty rocznej za 2019 r. Liczyć się będzie data wpływu zgłoszenia do urzędu.

Jeżeli ww. osoby zgłoszą zamiar wniesienia opłaty jednorazowej po 31 grudnia 2019 r. będą zobowiązane do wniesienia opłaty przekształceniowej rocznej za 2019 r. w pełnej wysokości, a opłata jednorazowa oraz bonifikata będą naliczone jako iloczyn wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej, oraz liczby lat pozostałych do upływu okresu wnoszenia opłat, np. jeśli zgłoszenie będzie złożone w 2020 r. to wysokość opłaty jednorazowej będzie naliczona, jako wysokość opłaty rocznej razy 19 lat.

Zaświadczenia wydane po 30 listopada 2019 r.

Osobom, które otrzymały zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości po dniu 30 listopada 2019 r. ustawodawca dał dodatkowy termin na zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej. Zgodnie z art. 20 ust. 2 Jeżeli zaświadczenie potwierdzające przekształcenie zostało doręczone po dniu 30 listopada 2019 r., osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym, w przypadku zgłoszenia zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania tego zaświadczenia, przysługuje bonifikata od tej opłaty w wymiarze obowiązującym w roku, w którym nastąpiło przekształcenie, pod warunkiem wniesienia opłaty jednorazowej uwzględniającej tę bonifikatę w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania informacji, o której mowa w art. 7 ust. 8.

Bonifikata od opłaty jednorazowej

Istnieje także możliwość zawnioskowania o udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej w wysokości 99%:

  • osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność przed ukończeniem 16 roku życia, lub zamieszkującym w dniu przekształcenia z tymi osobami opiekunom prawnym lub przedstawicielom ustawowym tych osób,
  • członkom rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.),
  • inwalidom wojennym i wojskowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 2193 oraz z 2019 r. poz. 39 i 752),
  • kombatantom oraz ofiarom represji wojennych i okresu powojennego w rozumieniu ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2018 r. poz. 276 oraz z 2019 r. poz. 752),
  • świadczeniobiorcom do ukończenia 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w art. 47 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), lub ich opiekunom prawnym.
  • osobom będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych służących wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych tych osób.

Druki zgłoszenia zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty dostępne są w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu (ul. Modlińska 197, parter) lub na stronie internetowej https://warszawa19115.pl/.

Informacje o przekształceniach dla dzielnicy Białołęka dostępna jest pod nr telefonu 22 44 38

Najciekawsze artykuły
Funkcjonowanie urzędu podczas epidemii
Podatek od nieruchomości - wysyłamy decyzje
Zaświadczenia o użytkowaniu wieczystym
Konsultacje PSE w sprawie kompensacji przyrodniczej w zamian z a usuwane drzewa
Inwestujemy w oświatę