O Białołęce

Buchnik – można zgłaszać uwagi do miejscowego planu
13 czerwca 2018
Do 26 czerwca wyłożony będzie do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Buchnika wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Z projektem można zapoznać się w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter, w godz. od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku, a także w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy: http:// www.bip.warszawa.pl.

W terminie wyłożenia projektu do wglądu, odbędzie się również dyżur projektanta planu: 19 i 26 czerwca godz. 10.00 – 13.00 oraz 21 czerwca w godz. 13.30 – 15.30 na parterze w sali konferencyjnej w miejscu wyłożenia projektu planu.

Uwagi można zgłaszać do 17 lipca. Należy je składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi przesłane za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Najciekawsze artykuły
Zielone ulice Białołęki
Drogi w budowie
Teren sportowo-rekreacyjny przy Długorzecznej– coraz bliżej
Oratorium jakubowe na 500-lecie
Cyrkowe lato