Polecane artykuły

Co z opłatą za rok 2019?
15 marca 2019
1 stycznia br., ponad 440 tys. warszawiaków będących użytkownikami wieczystymi, zostało właścicielami gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe. Do końca roku bezpłatnie i bez konieczności składania wniosków otrzymają oni zaświadczenia potwierdzające przekształcenie od urzędów dzielnic. Niestety stan prawny wielu nieruchomości w stolicy jest skomplikowany, wiele działek ma charakter mieszany i znajdują się na nich nieruchomości o różnym przeznaczeniu. Dokumentu w tym terminie nie otrzyma więc wielu dotychczasowych użytkowników wieczystych. I to nawet jeśli złożyli wniosek o wydanie zaświadczenia (które, zgodnie z ustawą zostanie wydane w ciągu 4 miesięcy).

Miasto opracowało jednak procedurę, która pozwoli mieszkańcom na wniesienie opłaty rocznej przez osoby, które do 31 marca nie otrzymają dokumentu potwierdzającego przekształcenie. Mogą oni dokonać opłaty za rok 2019, w ustawowym terminie, a opłata ta zostanie przeksięgowana na poczet tzw. opłaty przekształceniowej po wydaniu dokumentu. Warunkiem przeksięgowania i zaliczenia będzie złożenie dyspozycji przeksięgowania zapłaconej opłaty. Nadpłaty powstałe po przeksięgowaniu opłaty będą zwracane, na wniosek mieszkańców, przez urzędy dzielnic.

Pomoc publiczna

W odniesieniu do nieruchomości albo ich części związanej z działalnością gospodarczą konieczne jest zastosowanie przepisów o pomocy publicznej przed wydaniem zaświadczenia o przekształceniu. Wynika to z faktu, że sprzedaż nieruchomości na rzecz przedsiębiorcy następuje po cenie preferencyjnej, różnica pomiędzy ceną rynkową a preferencyjną będzie pomocą publiczną. Pomoc publiczną stanowi także udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia. Dotyczyć to może także rozłożenia na raty należności z tytułu nabycia nieruchomości.

Gdy właściciel gruntu będący przedsiębiorcą nie jest zainteresowany otrzymaniem pomocy publicznej w związku z przekształceniem może do dnia 31 marca br., złożyć oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty z tytułu przekształcenia przez okres:

  • 99 lat, licząc od dnia przekształcenia – jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 1%
  • 50 lat, licząc od dnia przekształcenia – jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 2%,
  • 33 lat, licząc od dnia przekształcenia – jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 3%
  • w którym suma opłat nie przekroczy wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej podstawę ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, jest wyższa niż 3%.

    Jeśli oświadczenie nie zostanie złożone do 31 marca br. skutkiem będzie zastosowania przepisów o pomocy publicznej. Wówczas wraz z zaświadczeniem potwierdzającym przekształcenie zostanie wydane zaświadczenie o udzieleniu pomocy.

    W przypadku przekroczenia limitu pomocy (kwoty 200 tys. EURO lub 100 tys. EURO dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów), będzie trzeba dopłacić do wysokości wartości rynkowej nieruchomości określonej na dzień przekształcenia. Wysokość dopłaty zostanie ustalona z urzędu, a wartość rynkowa nieruchomości zostanie określona na podstawie operatu szacunkowego, którego koszt ponosi zobowiązany do zapłaty dopłaty.

Najciekawsze artykuły
Nowe zasady programu RODZINA 500+
Nowy most na rzece Długiej otwarty
Nowy ciąg pieszo-rowerowy
Kultura uliczna
W BOK pachnie latem