Polecane artykuły

Zielone wsparcie do 100% – nowy program osłonowy
12 kwietnia 2018
Do 31 grudnia 2019 r. mieszkańcy m.st. Warszawy mogą skorzystać z pilotażowego programu osłonowego Zielone wsparcie do 100%. Program jest ściśle związany z wprowadzoną w 2016 roku możliwością ubiegania się o udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie miasta, służącej ochronie środowiska i gospodarce wodnej (Uchwała nr XXXVIII/975/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2016 r.). W ramach Zielonego wsparcia do 100% osoby, które chcą zlikwidować piec na paliwo stałe mogą ubiegać się o przyznanie zasiłku celowego na pokrycie wymaganego wkładu własnego w wysokości minimum 25% kosztów inwestycji. Celem ubiegania się o zasiłek celowy w ramach Pilotażu należy spełnić dwa warunki. Po pierwsze, w 2018 lub 2019 roku zawrzeć umowę o udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji polegającej na modernizacji kotłowni. Drugim warunkiem jest wykazanie, że ze względu na niskie dochody wnioskodawca nie jest w stanie samodzielnie pokryć kosztów związanych z wymaganym wkładem własnym.

Celem rozszerzenia grupy beneficjentów Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę, na mocy której zwiększono kwotę kryterium dochodowego, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) do kwoty 200% kryterium dochodowego. Oznacza to, że dochód osoby ubiegającej się o ww. zasiłek nie może przekroczyć dla osób samotnie gospodarujących 1 268,00 zł, a w przypadku rodzin 1 028,00 zł na osobę w rodzinie.

Wnioski o udzielenie dotacji na realizację inwestycji należy składać w Biurze Ochrony Środowiska. Natomiast wnioski o udzielenie zasiłku celowego na pokrycie minimum 25% wymaganego wkładu własnego przy realizacji tejże inwestycji należy składać we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania ośrodku pomocy społecznej. Wniosek musi być złożony po podpisaniu umowy dotacyjnej a przed zakończeniem inwestycji i rozliczeniem dotacji.

Najciekawsze artykuły
Warszawa dba o środowisko
Park Botewa a w nim ...
Przystąpienie do sporządzenia MPZP Wiśniewa w rejonie ul. Kołacińskiej
Piknik międzypokoleniowy „U Ćwiklińskiej i Ordonówny”
Teatr dla dużych i małych