Sport

Deklaracje dotyczące gospodarowania odpadami złożysz zdalnie
4 maja 2020
Mieszkańcy Warszawy mogą w łatwy sposób złożyć dokumenty bez wychodzenia z domu. Na stronie deklaracje2020.um.warszawa.pl/odpady-komunalne/ dostępny jest elektroniczny kreator deklaracji. Platforma ułatwia wypełnianie formularzy i bezpieczne przekazywanie danych przez platformę ePUAP, z użyciem podpisu elektronicznego. Wkrótce użytkownicy będą mogli też sprawdzić status złożonego dokumentu oraz automatycznie wczytać dane hurtowo do formularza. Informacje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami oraz indywidualny numer konta bankowego mieszkańcy otrzymają w wiadomości SMS.

Jak złożyć deklarację przez platformę EPUAP2?

Prześlij wypełniony formularz deklaracji na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu m.st. Warszawy (adres skrytki: /USTWarszawa/skrytka), będąc zalogowanym na platformie ePUAP2. W temacie wpisz „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami” oraz dodaj informację o rodzaju deklaracji: DM lub DJ, DZW, DN, DH, DL”. Deklarację wraz z ewentualnymi załącznikami podpisz przy użyciu profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. Wskazówki założenia profilu zaufanego dostępne są na stronie www.gov.pl. W przypadku braku podpisu elektronicznego, mieszkańcy po wypełnieniu danych mogą wydrukować deklarację, a następnie wysłać ją pocztą do właściwego Urzędu Dzielnicy.

Jak złożyć deklarację drogą pocztową?

  1. wydrukuj deklarację – formularze dostępne są na stronie https://warszawa19115.pl/;
  2. wypełnij ją i podpisz;
  3. wyślij drogą pocztową do Urzędu Dzielnicy Białołęka (ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa);
  4. data nadania listu jest uznawana jako data złożenia deklaracji. Dokumenty podpisują upoważnione do tego osoby lub zarządcy, dysponujący odpowiednim pełnomocnictwem.

Do którego urzędu złożyć deklarację?

Deklarację składa się do Urzędu Dzielnicy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby właściciela nieruchomości. Jeśli miejsce zamieszkania albo siedziby właściciela nieruchomości znajduje się poza granicami m.st. Warszawy, deklarację składa się do Urzędu Dzielnicy, w której znajduje się dana nieruchomość, dla której składana jest deklaracja. Natomiast w przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości, deklarację składa się w Urzędzie Dzielnicy właściwym ze względu na położenie jednej spośród tych nieruchomości lub jej części. W przypadku domków letniskowych lub innych budynków rekreacyjno-wypoczynkowych, deklarację należy złożyć do Urzędu Dzielnicy właściwego ze względu na położenie tej nieruchomości. Informacje o deklaracjach, dotyczących gospodarowania odpadami dostępne są na stronie czysta.um.warszawa.pl.

Ważne terminy

Zgodnie z ustawę termin złożenia deklaracji obowiązujący mieszkańców całego kraju upływał 10 kwietnia. Jeżeli natomiast dla danej nieruchomości deklaracja składana jest po raz pierwszy, to należy złożyć ją w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca w danej nieruchomości lub powstania w niej odpadów komunalnych.

Brak złożenia deklaracji nie wyłącza obowiązku wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami. Opłatę za kwiecień br., zgodną z nowo obowiązującymi stawkami, właściciele nieruchomości powinni wnieść do 28 kwietnia 2020 r. na dotychczasowy numer rachunku. W przypadku braku wiedzy, co do numeru rachunku bankowego, istnieje możliwość wniesienia opłaty na rachunek ogólny danego Urzędu Dzielnicy. W przypadku Urzędu Dzielnicy Białołęka jest to: 95 1030 1508 0000 0005 5002 1048. Aby uiścić opłatę należy podawać dane identyfi kujące składającego deklarację oraz miejsce zamieszkania lub siedziby. W tytule opłaty wpisać OZGOK (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi);

Przypominamy, że obowiązek złożenia nowej deklaracji mają np. właściciele budynków jednorodzinnych, a w przypadku budynków wielolokalowych - wspólnoty mieszkaniowe bądź spółdzielnie mieszkaniowe. Mieszkańcy bloków (budynków wielolokalowych) nie składają deklaracji samodzielnie.

Najciekawsze artykuły
Funkcjonowanie urzędu podczas epidemii
Podatek od nieruchomości - wysyłamy decyzje
Zaświadczenia o użytkowaniu wieczystym
Konsultacje PSE w sprawie kompensacji przyrodniczej w zamian z a usuwane drzewa
Inwestujemy w oświatę