Edukacja

Co z opłatą za rok 2019?
15 marca 2019
1 stycznia br., ponad 440 tys. warszawiaków będących użytkownikami wieczystymi, zostało właścicielami gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe. Do końca roku bezpłatnie i bez konieczności składania wniosków otrzymają oni zaświadczenia potwierdzające przekształcenie od urzędów dzielnic. Niestety stan prawny wielu nieruchomości w stolicy jest skomplikowany, wiele działek ma charakter mieszany i znajdują się na nich nieruchomości o różnym przeznaczeniu. Dokumentu w tym terminie nie otrzyma więc wielu dotychczasowych użytkowników wieczystych. I to nawet jeśli złożyli wniosek o wydanie zaświadczenia (które, zgodnie z ustawą zostanie wydane w ciągu 4 miesięcy).

Miasto opracowało jednak procedurę, która pozwoli mieszkańcom na wniesienie opłaty rocznej przez osoby, które do 31 marca nie otrzymają dokumentu potwierdzającego przekształcenie. Mogą oni dokonać opłaty za rok 2019, w ustawowym terminie, a opłata ta zostanie przeksięgowana na poczet tzw. opłaty przekształceniowej po wydaniu dokumentu. Warunkiem przeksięgowania i zaliczenia będzie złożenie dyspozycji przeksięgowania zapłaconej opłaty. Nadpłaty powstałe po przeksięgowaniu opłaty będą zwracane, na wniosek mieszkańców, przez urzędy dzielnic.

Pomoc publiczna

W odniesieniu do nieruchomości albo ich części związanej z działalnością gospodarczą konieczne jest zastosowanie przepisów o pomocy publicznej przed wydaniem zaświadczenia o przekształceniu. Wynika to z faktu, że sprzedaż nieruchomości na rzecz przedsiębiorcy następuje po cenie preferencyjnej, różnica pomiędzy ceną rynkową a preferencyjną będzie pomocą publiczną. Pomoc publiczną stanowi także udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia. Dotyczyć to może także rozłożenia na raty należności z tytułu nabycia nieruchomości.

Gdy właściciel gruntu będący przedsiębiorcą nie jest zainteresowany otrzymaniem pomocy publicznej w związku z przekształceniem może do dnia 31 marca br., złożyć oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty z tytułu przekształcenia przez okres:

  • 99 lat, licząc od dnia przekształcenia – jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 1%
  • 50 lat, licząc od dnia przekształcenia – jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 2%,
  • 33 lat, licząc od dnia przekształcenia – jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 3%
  • w którym suma opłat nie przekroczy wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej podstawę ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, jest wyższa niż 3%.

    Jeśli oświadczenie nie zostanie złożone do 31 marca br. skutkiem będzie zastosowania przepisów o pomocy publicznej. Wówczas wraz z zaświadczeniem potwierdzającym przekształcenie zostanie wydane zaświadczenie o udzieleniu pomocy.

    W przypadku przekroczenia limitu pomocy (kwoty 200 tys. EURO lub 100 tys. EURO dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów), będzie trzeba dopłacić do wysokości wartości rynkowej nieruchomości określonej na dzień przekształcenia. Wysokość dopłaty zostanie ustalona z urzędu, a wartość rynkowa nieruchomości zostanie określona na podstawie operatu szacunkowego, którego koszt ponosi zobowiązany do zapłaty dopłaty.

Najciekawsze artykuły
Dni Białołęki 2019
Szkoła na Warzelniczej od września
Tramwajem na Winnicę
Rozkręcamy inicjatywę
Przygotuj się na wakacje z BOK-iem!