Edukacja

Co dalej z parkiem przy ul. Botewa?
19 grudnia 2018
W październiku zaprosiliśmy mieszkańców do udziału w konsultacjach w sprawie zagospodarowania zaniedbanego skweru mieszczącego się w kwartale ulic: Botewa, Myśliborska, Ćmielowska, Światowida.

Podczas spotkań pokazaliśmy i omówiliśmy wstępną koncepcję jego wyglądu. Powstała ona w oparciu o wnioski zgłoszone podczas wiosennego spotkania. Jej podstawowymi założeniami były: odtworzenie stawu z fontanną napowietrzającą, utworzenie stref rekreacji, aktywności fizycznej, relaksu oraz gier i zabaw, placu centralnego z fontanną i tężnią solankową, postawienie pawilonu usługowego, uregulowanie ciągów pieszych, pielęgnacja istniejącej zieleni oraz wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych, a także ustawienie obiektu upamiętniającego bułgarskiego poetę Christo Botewa. Na konsultacjach przypomnieliśmy również o ograniczeniu do urządzenia tego terenu, ze względu na brak własności dwóch działek.

W konsultacjach wzięły udział 183 osoby. Większość uczestniczyła w spacerach badawczych, ulicznych punktach konsultacyjnych i w spotkaniu warsztatowym. Kilka osób skorzystało z formy elektronicznej. Najliczniejszą grupę rozmówców stanowiły osoby dojrzałe.

Podczas konsultacji mieszkańcy wyrazili również sporo obaw. Dotyczyły one wycinki drzew, a przez to zbyt małej liczby miejsc zacienionych, zniszczenia bioróżnorodności i zmiany charakteru tego miejsca poprzez aranżację nowego skweru. Podnoszona była też kwestia braku możliwości zagospodarowania całego terenu ze względu na skomplikowaną strukturę własności, co może też docelowo wpływać na niespójność przestrzenną. Problemem zgłaszanym były też niewystarczające nakłady finansowe na realizację koncepcji, dewastacje, ekspansja dzików, a także wysokie koszty pielęgnacji i remontów.

Biorąc pod uwagę obawy i wnioski mieszkańców najważniejsze rekomendacje do zagospodarowania skweru są następujące:

1. Ogólne założenia dotyczące kształtowania przestrzeni parku

 • zagospodarowanie z zachowaniem istniejących walorów przyrodniczych, w tym ograniczenie wycinki drzew do minimum ze względu na stan zdrowotny i techniczny drzew,
 • stworzenie układu kompozycyjnego w oparciu o miękkie linie krajobrazowe,
 • rezygnacja ze strefowania przestrzeni, płynne wpisanie elementów programowych w układ funkcjonalno-przestrzenny,
 • zachowanie spójności wyposażenia pod względem stylistyki i materiałów,
 • zastosowanie naturalnych materiałów np. drewno, kamień, wiklina,
 • zapobieganie niszczeniu skweru przez dziki, wprowadzenie systemu ich odstraszania, w tym rozważenie montażu ogrodzenia,
 • ogrodzenie skweru po uregulowaniu własności działek objętych roszczeniami.

2. Roślinność

 • dobór gatunków do siedliska i otaczającego krajobrazu,
 • zastosowanie naturalnych form pokrojowych drzew,
 • nasadzenie roślin stanowiących pożytki dla ptaków, drobnych ssaków, owadów,
 • wprowadzenie różnych form nasadzeń tj. drzewa pojedyncze, grupy drzew, krzewy pojedyncze, grupy krzewów, trawy ozdobne itp.,
 • wprowadzenie na obrzeżach parku zieleni izolacyjnej zaaranżowanej z piętra drzew i wyższych krzewów,
 • sadzenie drzew o obwodach pni min. 20-25 cm.

3. Elementy programowe (zagospodarowanie poszczególnych stref)

 • zmniejszenie liczby elementów programowych przy zachowaniu potrzeb różnych użytkowników (np.: siłowni zewnętrznej z elementami street workoutu, trampolin, stołu do ping-ponga, piłkarzyków, stolików do gier),
 • zachowanie strefy spotkań i relaksu jako forum z uwzględnieniem łagodnego tarasowania skarpy jako siedzisk,
 • ograniczenie wielkości placu centralnego z uwzględnieniem zieleni w jego zagospodarowaniu,
 • stworzenie miejsc do cichego wypoczynku wśród zieleni, rozproszenie niewielkich stref rekreacji po całym terenie, polan zapewniających dostęp słońca, miejsc w cieniu, powierzchni trawiastych,
 • nie wydzielanie osobnej strefy rekreacyjnej dla dzieci, a zastosowanie elementów atrakcyjnych dla małych użytkowników i wpisanie ich w cały układ funkcjonalno-przestrzenny parku,
 • uwzględnienie tężni solankowej,
 • uwzględnienie fontanny w nawierzchni.

4. Komunikacja

 • wzdłuż ul. Ćmielowskiej,
 • aranżacja tras spacerowych dostosowanych do istniejącego ukształtowania terenu i roślinności,
 • zastosowanie nawierzchni o charakterze naturalnym, a na placu centralnym nawierzchni z płyt betonowych jedynie w okolicy tężni i fontanny,
 • zakaz ruchu rowerowego na terenie skweru, z wyłączeniem trasy wzdłuż ul. Ćmielowskiej.

5. Pawilon parkowy i jego najbliższe otoczenie

 • przesunięcie pawilonu w kierunku budynku podstacji trakcyjnej,
 • ograniczenie liczby miejsc postojowych,
 • uwzględnienie miejsca na parking rowerowy z samoobsługową stacją naprawy rowerów,
 • pawilon w formie niskiego, niedużego budynku z toaletą, z funkcją gastronomiczną (cukiernia/lodziarnia), społeczną (warsztaty, spotkania tematyczne), przestrzenią na wystawy, bibliotekę sąsiedzką, tablice edukacyjne oraz informacyjne.

6. Staw parkowy

 • zmniejszenie powierzchni stawu, dopasowanie go do rzeźby terenu,
 • staw naturalny, o brzegach z roślinnością nadwodną i łagodnie wyprofilowanej strefie brzegowej,
 • zachowanie tarasów nad stawem.

7. Elementy wyposażenia i mała architektura

 • zastosowanie umeblowania w klasycznym stylu,
 • zwiększenie liczby ławek, z oparciem i podłokietnikami oraz koszy na śmieci, najlepiej z daszkiem,
 • zastosowanie naturalnych elementów np. głazów, pieńków, mogących służyć do siedzenia i zabawy,
 • uwzględnienie poidełka,
 • zapewnienie infrastruktury dla właścicieli psów,
 • wprowadzenie pergoli, zadaszeń oraz konstrukcji porośniętych roślinnością,
 • wykonanie oświetlenia tworzącego klimat i zapewniającego bezpieczeństwo,
 • ustawienie tablicy ogłoszeniowej i tablicy z regulaminem.

8. Upamiętnienie w parku

 • rozważenie innych rozwiązań niż postument,
 • uwzględnienie tablicy informacyjnej o Christo Botewie w parku, w pobliżu ulicy jego imienia,
 • wykorzystanie róż w formie nasadzeń ozdobnych jako motywu przewodniego parku.

9. Podkreślenie indywidualnego charakteru

 • zaprojektowanie nietypowych form odwołujących się do tożsamości miejsca
 • wyznaczenie miejsca inspirowanego Speakers Corner w londyńskim Hyde Parku.

10. Inne postulaty

 • monitoring,
 • zakaz grillowania.

Pełna treść raportu, propozycja wstępnej koncepcji w nim opisanej, wizualizacja terenu możliwego do zagospodarowania ze względu na strukturę własności dostępna jest na stronie www.bialoleka.waw.pl. Zarówno koncepcja, jak i raport z konsultacji społecznych będą dokumentami, na bazie których powstanie ostateczny projekt zagospodarowania terenu. Przewidywany termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej to druga połowa 2019 roku. Po uzyskaniu kompletnej dokumentacji wraz z uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę rozpocznie się proces wyboru wykonawcy. Przewidywany termin rozpoczęcia inwestycji to koniec 2019 roku, a zakończenie w 2020 roku.

Najciekawsze artykuły
Dni Białołęki 2019
Szkoła na Warzelniczej od września
Tramwajem na Winnicę
Rozkręcamy inicjatywę
Przygotuj się na wakacje z BOK-iem!